En standard är i princip ett enhetligt regelverk. För särskilt krävande tillämpningar kan eventuella minimikrav också skärpas. I en anbudsförfrågan från den schweiziska armén begärdes en fem gånger längre testtid. MOTOREX snabbt biologiskt nedbrytbara HEES-hydraulolja klarade det här stresstestet utan problem.

Moderna, biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) HEES-hydrauloljor är typiska representanter för den nya och miljövänliga oljegenerationen.

PREMIUMRÅVAROR
För de HEES-råvaror (HEES = Hydraulic Environmental Ester Synthetic) som fi nns på marknaden kan kvaliteten vara mycket olika. För att HEEShydrauloljan enligt DIN ISO 15380 ska vara stabil och som i det aktuella exemplet kunna bibehålla sina positiva egenskaper under den begärda utökade testtiden använder MOTOREX enbartkvalitativt högklassiga, fullständigt mättade estrar. I kombination med ett exakt avstämt tillsatspaket och fl era förädlingssteg får hydraulolja de önskade egenskaperna (slitageskydd, skjuvstabilitet, smörjeffekt, korrosionsskydd, oxidations-/åldringsstabilitet osv.).

FÖRLÄNGT TEST
I den schweiziska arméns anbudsförfrågan krävdes en femfaldig testtid för det stränga Cincinnati Milacrontestet (CMT). Det visar vilka extrema krav som ställs på hydrauloljan. Det är emellertid inte bara inom armén som det förekommer att ett hydraulsystem får stå stilla under lång tid för att sedan inom några sekunder växlas om till en ofta fl era timmar lång fullastdrift. Just då krävs en 100-procentig kapacitet hos tryckvätskan. Testet genomfördes vid ett opartiskt laboratorium som den schweiziska armén valt. Dessutom kräver DIN ISO 15380 ytterligare ett test: det torra testet Turbine Oil Oxidation (TOST). Se nedanstående ruta för beskrivning och resultat av testen.

VIKTIGT I PRAKTIKEN
Vattnet måste i praktiken alltid ägnas stor uppmärksamhet när det gäller esterbaserade hydrauloljor. Detta på grund av att även fullständigt mättade estrar kan reagera med vatten. Därför är det vid långtidsanvändning viktigt att regelbundet hålla ett öga på tillståndet hos den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan med hjälp av oljeanalys.

FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT
Med de båda nämnda testen enligt DIN ISO 15380 kan du jämföra produkternas prestanda reproducerbart och beräkna ett pris-/prestandaförhållande. Med det framgångsrikt genomförda testet fi ck MOTOREX inte bara ordern från den schweiziska armén för påfyllning av påbyggnadskranar, utan gav också ett imponerande bevis på sin kapacitet.

MOTOREX omfattande sortiment erbjuder rätt produkt för alla hydrauliska tillämpningar. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd.

CINCINNATI MILACRON TEST (CMT)
En kopparstav och en stålstav, rena, polerade och exakt avvägda, ställs separat i en bägare fylld med testoljan och värms upp till testtemperaturen 135 °C i en ugn under 168 timmar. Vid testets slut kontrolleras de båda stavarna visuellt avseende missfärgning och vägs. För oljan undersöks den slammängd som har bildats. ASTM D 2070

Testlängd standard-HEES¹  168 timmar
MOTOREX HEES 840 timmar

¹Testlängd enligt schweiziska arméns föreskrift

TURBINE OIL OXIDATION TEST (TOST)
I det torra testet (utan vattentillsats) TOST används en oxidationscell av glas. Där placeras ett prov av testoljan tillsammans med en katalysator och värms upp till 95 °C. Syrgas tillförs också kontinuerligt till provet. Resultatet anges i timmar och återspeglar oljans oxidationslivslängd fram till den definierade försurningen. ISO 4263-3/DIN 51554-3

Testlängd standard-HEES ² < 600 timmar
MOTOREX HEES   5208 timmar

² Uppfyller minimikraven enligt ISO 15 380