I alpernas längsta vägtunnel säkerställs miljön av gigantiska fläktar som ger mer än 600 000 kubikmeter luft per timme. Dessa ”MOTOREX-smorda lungor“ servas vart tionde år.

Det drar! Och det med avsikt, för det ställs hårda krav på luftkvaliteten i alla tunnlar. Gotthardtunneln mellan Göschenen och Airolo som öppnades 1980 utgör inget undantag. Med 11 till- och 12 frånluftfl äktar samt 178 frånluftspjäll kan tunnelklimatet regleras i alla situationer. Normalt görs detta automatiskt med hjälp av det installerade sensorsystemet. Det mäter vind, siktproblem, kolmonoxid, trafi k, lufttryck och temperatur. Anläggningen övervakas och styrs i nödsituationer manuellt från drift- och insatscentralen i Flüelen. I nödsituationer kan man också agera från driftcentralen i Göschenen.

OSYNLIGT I TAKET
Luftkanalerna och fläktarna i den 16,9 km långa tunneln är osynligt monterade i tunneltaket. För regelbundna underhållsarbeten är de turbinliknande fläktarna åtkomliga uppifrån. Där finns också hydraulsystemet för skoveljustering (reglering av luftgenomströmningen) och cirkulationssmörjningen för fläkthjulslagren. Fläktarna väger mellan 16 och 30 ton, beroende på konstruktion. Fläktarna demonteras från körbanan, via en brandskyddslucka som är inbyggd i tunneltaket. Detta är en åtgärd som inte bara medför att tunneln måste stängas av fullständigt utan också kräver omfattande logistik- och personalresurser.

BYTE PÅ 24 TIMMAR
För var och en av de olika fl äkttyperna fi nns alltid ett genomgånget och driftklart aggregat i lager vid verkstadsstationen i Airolo. Om det är dags för en stor revision kallar man på Michael Zgraggen (arbetsledare, verkstaden i Flüelen) och hans tiomannateam. Den här gången står fläkten i tunnelsektion 64 inför en generalrevision. Tunneln stängs av mellan 20.00 och 05.00. Då tar ett team på körbanan bort brandskyddsluckan under fläkten samtidigt som mekaniker gör aggregatet klart för demontering uppifrån. Under ytterst snäva utrymmesförhållanden sänks efter cirka 4 timmar den nästan 30 ton tunga fläkten ned från sin plats och ställs på en egenkonstruerad flakvagn. En teammedlem positionerar vagnen exakt på centimetern med hjälp av laser och en hydrodynamisk styrning. Därefter körs fl akvagnen, som i vardera änden drivs av en treaxlig lastbil (ekipaget väger sammanlagt mer än 110 ton) med poliseskort till verkstaden i Flüelen.

SMÖRJNING AV LAGER
Den största fl äkten drivs av en elmotor med eff ekten 2920 kW. Fläkthjulet roterar i kraftigt dimensionerade rull-/kullager i elmotorns gavlar. Eftersom dessa lager bara kan bytas när fl äkten är demonterad har de en livslängd på imponerande 10 år. Extrema temperaturvariationer, höga lagertryck och ett varmt och fuktigt klimat utgör en smörjteknisk utmaning. På grund av onormalt slitage på lagren beslöt byggnadsstyrelsen  i kantonen Uri, som ansvarar för tunnelunderhållet, att be MOTOREX om råd. Efter olika analyser kunde uppgiften lösas med industri- och hydrauloljan MOTOREX Corex HV 100: Lagret förses med smörjmedel i ett slutet kretslopp snett uppifrån via ett insprutningssystem. Smörjmedlet rinner via lagret ned i ett oljetråg där lagrets underdel kontinuerligt smörjs och kyls. MOTOREX Corex erbjuder idealiska förutsättningar för användning vid omväxlande låg och hög temperatur. Tack vare den höga skjuvstabiliteten och långtidskorrosionsskyddet är Corex HV 100 som gjord för Gotthardstunneln.

REVISION MED KNOWHOW
Fram till idag har samtliga fl äktar i Gotthardsvägtunneln fått en allmän genomgång tre gånger i tur och ordning. Revisionerna genomförs enligt tillverkarens föreskrifter vid verkstaden i Flüelen. Efter demontering och rengöring av fläktarna mäts alla rörliga delar upp och slitdelarna byts. Till dessa hör också lagren. Ännu efter 10 års drift uppvisar de med sin smörjtekniska lösning från MOTOREX knappt några repor alls. ”Lugnande”, tycker Michael Zgraggen – som i mer än 25 år haft ansvaret för att  mekaniken i Gotthardsvägtunneln fungerar felfritt. Och det enda som gäller för honom är absolut driftsäkerhet.