I över 2000 år har Donau använts som transportväg för handelsvaror. Den är Europas näst längsta flod och går genom Österrike på 350 km av sin längd. Den är fortfarande lika viktig som internationell transportväg. Företaget ”viadonau”, Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft GmbH med huvudkontor i Wien ansvarar för det tekniska underhållet av infrastrukturen kring denna farled, där smörjmedel från MOTOREX håller igång maskiner och system.

Donau är sammanlagt 2857 kilometer lång. Den rinner från Schwarzwald till Svarta havet och genomkorsar 10 länder. Som viktig vattenled försörjer den ett ekonomiskt område med över 90 miljoner människor, inte bara som farled utan också som vattentäkt för dricksvatten och en extra värdefull livsmiljö. Sedan 2005 sköter viadonau i Österrike 300 kilometer högvattenskyddsdammar längs Donau, håller farleder i skick och ansvarar för en säker och eff ektiv trafi kledning vid nio Donau-slussar. Till detta hör också underhållet av 500 km bogservägar och 250 km cykelvägar.

GRATIS RESA FÖR ALLA
Visste du att det är gratis att färdas på Donau som internationell vattenväg och att utnyttja Donauslussarna? Det är bara resan på kanalerna och hanteringen av varor i hamnarna som är avgiftsbelagda. Flera av strandägarstaterna är medlemmar i EU, så det är inte förvånande att volymen transporterat gods och antalet resande på fl oden ökar år för år. Men det ökande utnyttjandet är också förknippat med ett starkare engagemang för infrastrukturen och underhållet.

ENGAGERADE FÖR FLODEN
260 av viadonaus anställda, indelade i sju fackområden, arbetar dagligen med vård, skydd, säkerhet och utveckling av Donau-regionen. Längs fl oden fi nns fyra servicecentra, fördelade över hela Österrike. En av deras huvuduppgifter är skötseln av strandzonerna. Dessutom måste fl ytande timmer ständigt tas i land och avlägsnas. Vid servicecentret Bad Deutsch-Altenburg finns även en fartygsslip, där man med starka vinschar kan dra upp fartygen på land för reparation och service.

PÅ VÄG MED MOTOREX
Förutom Helling-anläggningen sätter viadonau sin tillit till kompetensen hos MOTOREX för smörjningen av motorredskap, maskiner, fordon och infrastruktur i servicecentret Bad Deutsch-Altenburg. Då har smörjteknikspecialisten alltid den exakt rätta produkten i sitt sortiment. Särskilt biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel, t. ex. är sågkedjeoljor och hydrauloljor toppaktuella både bredvid och på vattnet. Hos viadonau har därför det vattenbeständiga tekniska fettet 2000 och praktiska hjälpmedel i sprayform (Chainlube Professional/PTFE Oil Spray) blivit till en del av vardagen. Ett viktigt bidrag till att hålla livs-, naturoch verksamhetsregionen Donau i bästa form också i framtiden.