Med innovativ teknik och fackkunskap utnyttjas idag många olika energikällor allt effektivare. Den förnybara och därmed CO2-neutrala råvaran trä har fascinerat Amstutz Holzenergie AG ända sedan företaget startades 1987. Fram till idag har företaget utvecklats från träflis- till allroundleverantör. Innovativa lösningar har tagits fram och specialmaskiner för dessa har tillverkats i egen regi. De smörjtekniska utmaningarna har Amstutz anförtrott åt MOTOREX.

Säkerligen har du någon gång stött på ett timmerupplag – dessa trollska upplag för timmer som ska omvandlas till bioenergi. Troligen har du det, för det är inte några mossbelupna troll utan upplagsplatser för timmer som ska användas för energiutvinning. Oftast finns de här energilagren ganska nära ett värmeverk. Om flis från energivirke behövs används någon av Amstutz Holzenergies fyra björnstarka mobila påbyggnadsflishuggar. De kan hugga stammar med upp till 70 cm diameter. Större dimensioner sönderdelas till hugganpassade bitar med den påbyggda timmerklyven. Resultat: ungefär 200 kubikmeter flis per timme från restprodukter (GROT).

KRÄVANDE BRANSCH
Också träenergin regleras av normer och bestämmelser. För träflis gäller exempelvis en exakt klassificering (ISO EN 17225). Den reglerar bland annat styckegenskaper (massa/form), partikelhalt och fukthalt. Träflisens egenskaper är indelade i 7 huvudkategorier. Amstutz Holzenergie försörjer värmeverk med effekter på upp till flera megawatt, där man producerar ändamålsenlig ekologisk värme i form av ånga till industri, processenergi, fjärrvärme och komfortvärme. Fliskvaliteten anpassas då till det aktuella värmesystemet.

HÖG MEKANISERINGSGRAD
Trä kräver betydligt mindre energi för upparbetning till bränsle än andra energikällor. Värdeskapandet sker också till nästan 95 % i ursprungslandet. Därför arbetar företagets 43 anställda alltid för att det ska gå åt så lite diesel som möjligt för varje genererad kWh värmeenergi. Med en målinriktad effektivitetshöjning för maskinparken (grovhuggar, rivare, siktar, hjullastare, asksugar, transportfordon) optimeras den här föresatsen kontinuerligt. Men utan den höga mekaniseringsgraden skulle det vara omöjligt att varje år framställa omkring 220 000 m3 flis, distribuera den och omhänderta mer än 1000 ton träaska lagenligt, dammfritt och miljövänligt.

EGENTILLVERKADE SPECIALMASKINER
Amstutz egna utvecklingsarbete imponerar: en grovflishugg för påbyggnad kräver t ex upp till 6000 arbetstimmar. Där man förut ännu ritade för hand utnyttjar företagets interna konstruktionsavdelning idag 3Dprogram. Monteringen görs i den egna verkstaden. Grovflishuggen, som är baserad på ett femaxligt MANEnergivedsupplag chassi, hör med sin egenvikt på cirka 40 ton till de riktigt starka bland stormaskinerna. Om det finns smörjtekniska utmaningar som måste lösas ställer MOTOREX upp med rådgivning och alltid med rätt produkt. Det mångåriga samarbetet baseras på förtroende och kompetens.

NYCKELFÄRDIGA SYSTEM
Förutom energivedsförsörjningen är sedan 2002 projektering, tillverkning och drift av flisvärmesystem för närområden, även i form av generalentreprenad, ett viktigt affärsområde. På så sätt kan Amstutz Holzenergie erbjuda kunder och beställare en kompetent allroundservice inom hela träenergiområdet. Varje år uppskattas den outnyttjade virkestillväxten enbart i Schweiz till mellan 2 och 3 miljoner m3 – därmed finns det också i framtiden gott om potential för innovativ träenergi.